Affaldsfraktioner

Slagelse Miljøcenter må modtage og neddele

 • Beton

  170101

 • Mursten

  170102

 • Tegl & Keramik

  170103

 • Blanding af beton mursten, tegl og kerm ( Uden farlige stoffer)

  170107

 • Træ

  170201

Slagelse Miljøcenter må modtage og opbevare

 • Beton

  170101

 • Mursten

  170102

 • Tegl & Keramik

  170103

 • Blanding af beton mursten, tegl og keramik (Uden farlige stoffer)

  170107

 • Træ

  170201

 • Blandet bygnings- og nedrivnings affald uden farlige stoffer

  170904

 • Savsmuld, spåner, afskårende materialer, tømmer m.m

  030105

 • Bionedbrydeligt affald (have & parkaffald)

  200201

 • Slam fra behandling af byspildevand til udspredning på marker

  190803

 • Affald fra afsværtning af returpapir

  030305

 • Affald fra kalkslamaffald (affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasser)

  030309

 • Affald fra sandfang

  190802

 • Slam fra behandling af byspildevand til forbrænding

  190803

 • Slam fra biologisk behandling af industrispildevand

  190812

 • Slam fra vask, rengøring m.m (affald fra fremstilling af frugt og grønt)

  020301

 • Affald fra rensning af kloakker

  200306

 • Affald fra gadefejning

  200303

 • Jord og sten

  200202

 • Kommunalt indsamlet affald ikke andesteds specificeret

  200399

 • Bundaske, Slagger og kedelstøv

  100101

 • Aske fra tørv og ubehandlet tørv

  100103