Salgsbetingelser

Der henvises til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser i AB 92 med følgende uddybning til AB 92:

Uddybende til AB 92 § 35 gælder følgende: Entreprenøren er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andre indirekte tab, hverken når der er tale om mangelsansvar eller produktansvar.

Det er til en hver tid lejer, der har ansvaret for at overholde Slagelse Miljøcenters miljøgodkendelse, aflæsning på korrekt plads, samt brugen af Slagelse Miljøcenters materiel. Lejer har ligeledes ansvaret for dennes underentreprenører overholder Slagelse Miljøcenters miljøgodkendelse, aflæsning på korrekt plads, samt brugen af Slagelse Miljøcenters materiel.

Fejlagtig aflæsning af lejer eller dennes underentreprenør, vil blive rettet på lejers regning uden yderlig varsling.

 Hent AB92

Salgs- og modtagelsesbetingelser

1. Generelle betingelser

Disse salgs- modtagelse og leveringsbetingelser finder anvendelse i ethvert mellemværende Slagelse Miljøcenter ApS og kunden imellem, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

2. Tilbud

Tilbud afgivet af Slagelse Miljøcenter ApS er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre en kortere frist er angivet i tilbuddet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis leveringsbetingelserne, herunder priser, for Slagelse Miljøcenter ApS’ bortskaffelse af jorden/affaldet ændres.

 

3. Ordre

En ordre er først bindende for Slagelse Miljøcenter ApS, når Slagelse Miljøcenter ApS, eller Slagelse Kloakservice ApS har afgivet en skriftlig ordrebekræftelse.

Kunden skal i rimelig tid give Slagelse Miljøcenter ApS alle oplysninger, som måtte være relevant for Slagelse Miljøcenter ApS’s modtagelse af jord/affald. Kunden indestår for, at alle oplysninger givet til Slagelse Miljøcenter ApS er korrekte.

 

4. Mængder

Ved levering foretager Slagelse Miljøcenter ApS indvejning af jorden/affaldet. Mængden afvejes i ton.

 

5. Overgang af risiko og ansvar

Risikoen og ansvaret overgår til Slagelse Miljøcenter ApS på det tidspunkt, hvor jorden/affaldet aflæsses på anlægget. Aftaler om omlæsning af affaldsprodukter er undtaget dette – her overgår ansvar og risiko ikke til Slagelse Miljøcenter ApS Risikoen og ansvaret overgår dog ikke til Slagelse Miljøcenter ApS, hvis fraktionens (jordens/affaldets) sammensætning afviger fra det i tilbuddet forudsatte eller ikke kan behandles på anlægget inden for rammerne af Slagelse Miljøcenter ApS’ miljøgodkendelse, eller andre nødvendige godkendelser. Risikoen forbliver i så fald hos kunden, og partnerne skal i enhver henseende stilles, som om risikoen og ansvaret for jorden/affaldet aldrig er overgået til Slagelse Miljøcenter ApS, uanset om Slagelse Miljøcenter ApS i øvrigt måtte have rådet over jorden/affaldet. I sådanne tilfælde behandles jorden/affaldet efter pkt. 10.

 

Jord/ affald må ikke aflæsse uden forudgående henvendelse og registrering.

 

Slagelse Miljøcenter ApS har ret til, uden omkostninger for Slagelse Miljøcenter ApS at afvise transportører, samt efter gentagende overtrædelser, at afslutte kundeforholdet, såfremt kunde eller transportør ikke efterlever miljøgodkendelsen eller instrukser fra pladsmand, disponenter eller andre ansatte fra Slagelse Miljøcenter ApS eller Slagelse Kloakservice ApS.

 

6. Priser

Den i tilbuddet angivne pris forudsætter, at jorden/affaldet svarer til det i tilbuddet forudsatte. Svarer det leverede jord/affald ikke til det oplyste, er Slagelse Miljøcenter ApS berettiget til at kræve merbetaling herfor, samt for eventuelle omkostninger til sortering eller bortskaffelse ud over det i tilbuddet aftalte.

 

De i tilbuddet anførte priser er eksklusive omkostninger til moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændring i moms og andre afgifter, samt omkostninger til Slagelse Miljøcenter ApS’ bortskaffelse af jorden/affaldet medfører, at Slagelse Miljøcenter ApS kan justere priserne tilsvarende og med øjeblikkelig virkning.

 

Slagelse Miljøcenter ApS er berettiget til med 1 måneds skriftligt varsel at regulere priserne også selv om der er fremsendt tilbud til kunden tidligere. Såfremt kunden ikke kan acceptere en sådan regulering, indrømmes kunden ret til skriftligt at opsige aftaleforholdet med Slagelse Miljøcenter ApS frem til udløbet af den pågældende frist på 1. måned.

Slagelse Miljøcenter ApS foretager løbende kontrol/analyser af al tilkørt jord/affald, der allerede ved modtagelse er klassificeret i form af analyser eller myndighedsgodkendelser. Såfremt kontrolanalysen viser at jorden/affaldet ikke er som først antaget, eller svarer til det kunden har oplyst, har Slagelse Miljøcenter ApS krav på at få dækket omkostninger til at bortskaffe jorden/affaldet, for kundens regning.

 

Når slutdeponeringer kræver anmeldelse til myndighederne, og Slagelse Miljøcenter ApS foretager denne anmeldelse, opkræver Slagelse Miljøcenter ApS et kommunalt anmeldelsesgebyr. Gebyret opkræves pr. fraktion pr. modtager. Slagelse Miljøcenter ApS er berettiget til at viderefakturere dette gebyr til kunden, pt. med 750 kr. pr. anmeldelse.

 

7. Betalingsbetingelser

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente på 1,5 % pr. måned.

 

8. Offentlige tilladelser

Slagelse Miljøcenter indrapporterer i overensstemmelse med gældende love og regler modtaget mængde, art mv. til de relevante myndigheder.
Kunden er ansvarlig for at søge og opnå alle tilladelser og godkendelser, der er nødvendige for kundens opbevaring og transport af jorden/affaldet.
Kunden skal forud for levering af jord/affald, træffe aftale om anmeldelse af jord/ affald hos rette myndighed. Evt. gebyr for dette faktureres til kunden.
Forårsager en kundes forhold omkring jord/affald der tilkøres Slagelse Miljøcenter ApS, at der skal igangsættes fornyet dokumentation, miljøundersøgelser eller andet, over for offentlige myndigheder, forbeholder Slagelse Miljøcenter ApS sig at holde kunden økonomisk ansvarlig herfor.

 

9. Mangler

Såfremt det på noget tidspunkt konstateres, at sammensætningen af jorden /affaldet ikke svarer til det i tilbuddet forudsatte, kan Slagelse Miljøcenter ApS enten i) bortskaffe jorden/affaldet for kundens regning og risiko, eller ii) modtage jorden /affaldet mod merbetaling og skadesløsholdelse for eventuelle skader.
Våd jord – hvis jorden ikke er indbygningsegnet, kan Slagelse Miljøcenter ApS opkræve et tillæg. Kunden gøres skriftligt opmærksom på dette inden for senest 3 arbejdsdage fra modtagelse.

 

10. Ansvarsfraskrivelse

Kunden er ikke berettiget til erstatning for indirekte tab eller følgeskader, herunder men uden begrænsning driftstab, tab af forretningsmuligheder, tab af fortjeneste, tab af goodwill, tab af renter m.m.

 

11. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor Slagelse Miljøcenter ApS kan ikke overstige 10% af den samlede kontrakts årlige omsætning, eller 75% af den pågældende faktura, hvorom erstatningskravet er opstået.

 

12. Force majeure

Slagelse Miljøcenter ApS er ikke ansvarlig over for kundens forhold, forsinkede eller manglende opfyldelse som følge af force majeure. Som force majeure anses bl.a. driftsforstyrrelser i kommunikationsnetværk, svigt i elforsyningen, myndighedskrav, lockout, strejker, terror, krigshandlinger, optøjer, atomkatastrofer, naturkatastrofer, epidemier, brande, oversvømmelser, orkanagtige storme, sabotage, hærværk, forstyrrelser forårsaget af computervirus, hacking mv., uanset om force majeure-begivenheden berører Slagelse Miljøcenter ApS’, dennes repræsentanter eller (under)leverandører. Tillige er Slagelse Miljøcenter ApS ikke ansvarlig for prøvetageres-, laboratoriers- eller myndighedernes ændrede sagsbehandlingstid eller akut ændrede krav, som følge af udefrakommende forhold.

Hent AB92